Save

Save

Entrants Ffilmic 2016

Entrants Photo Comp 2016

Film challenge launches Saturday 28th October 2017!

Lawns sialens 2017 ar dydd Sadwrn 28 Hydref!

The Festival

Ffilmic is a Film and Photography Festival based in Llanfyllin.

We have teamed up with the Llanfyllin Society – together we capture Llanfyllin and surrounding area through the lens and share images and stories.

Ffilmic aims to encourage engagement in film-making for all ages, and increase access to independent and non-mainstream films, as well as informal film literacy education.

 

Take 11: Film Challenge

Our challenge to create a film within 10 days will be launched on Saturday 28th October 2017. Participants will then have until Tuesday 7th  November to complete their films, which will be screened at a premiere on Saturday 18th November.

Find out more here: http://ffilmic.co.uk/film-challenge-her-ffilm/

 

Llanfyllin Photography Competition

This year’s categories are: People at Work // Dark // Reflections. Images must be taken within Llanfyllin or its broad surrounding area and photographers are urged to interpret the three themes creatively. Deadline for submissions is Monday 6th November.

Find out more here: http://ffilmic.co.uk/photography-competition-cystadleuath-ffotograffiaeth/

Ffilmic has been imagined by Arts Connection and is sponsored by SPAR Lanfyllin.

Ffilmic 2017 Programme

 

Saturday 28th Oct @ Llanfyllin Youth & Community Centre, 1 – 4pm

Launch of Take 11: Film Challenge

Can you make a five minute film in ten days? Come along at 1pm to get the secret elements which need to be in your film. You can also stay for a film making workshop for beginners to intermediate showing you how to make films with Tablets, iPads and Smartphones. Bring your own handheld device or alternatively borrow one from us on the day. If you cannot attend, we can give you your secret elements by email too.

 

14th – 17th Nov @ Llanfyllin Youth & Community Centre, 9am – 4pm

Exhibition Llanfyllin Photography Competition

 

 

18th Nov @ Llanfyllin Youth & Community Centre, 6pm

 Awards for Llanfyllin Photography Competition

Official awards ceremony with cash prizes for winning entries. The CWPAN COFFA ALUN EVANS MEMORIAL CUP will be awarded for what is, in the judges’ opinion, the best photograph in the competition. There will also be a “DO YOU AGREE WITH THE JUDGES PEOPLE’S VOTE”.

 

Saturday 18th Nov @ TBC

Premiere & Awards for Take 11: Film Challenge

Tickets £4 adult / £2 child

Screening of all short films submitted and some gems from the last years. Winning entries will receive cash prizes.

Gŵyl Ffilmic

Ffilmic – sef Gŵyl Ffilm a Ffotograffiaeth ardal Llanfyllin.

Rydym yn cydweithio gyda Chystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin – trwy ddefnyddio camerâu rydym yn cadw cofnod o dref Llanfyllin a’r ardal gyfagos ac yn rhannu’r lluniau a’r straeon.

Nod Ffilmic yw annog pobl o bob oed i gymryd rhan mewn gwneud ffilmiau, a chynyddu  mynediad at ffilmiau annibynnol a rhai tu allan i’r brif ffrwd; yn ogystal rydym am gynyddu llythrennedd pobl am fyd ffilm.

 

Cynnig 11: Her Ffilm

Cynhelir lansiad yr her i greu ffilm o fewn 10 diwrnod ar ddydd Sadwrn 28 Hydref 2017, ynghyd â diwrnod o weithdai cyffrous! Wedyn bydd gan gyfranogwyr hyd at ddydd Mawrth 7 Tachwedd i orffen eu ffilmiau, fydd yn cael eu dangos mewn noson arbennig sy’n cychwyn am ddydd Sadwrn 18 Tachwedd.

Cewch wybod mwy yma: http://ffilmic.co.uk/film-challenge-her-ffilm/

 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin

Y categorïau eleni yw: Pobl yn y Gwaith // Tywyll // Adlewyrchiadau. Mae’n rhaid i’r ffotograffau fod o Lanfyllin neu’r ardal gyffredinol a byddem yn annog cystadleuwyr i ddefnyddio eu gallu creadigol i ddehongli’r tair thema. Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw dydd Llun 6 Tachwedd.

Cewch wybod mwy yma: http://ffilmic.co.uk/photography-competition-cystadleuath-ffotograffiaeth/

Cyswllt Celf sy’n gyfrifol am gynnal Ffilmic, a SPAR Lanfyllin.

Ffilmic 2017 Rhaglen

 

Dydd Sadwrn 28 Hydref @ Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanfyllin, 1 – 4pm

Lansio 11 Her Ffilmic

Gallu gwneud ffilm pum munud mewn deg diwrnod? Dewch draw am 1pm  i gael yr elfennau cyfrinachol sy’n gorfod cael eu cynnwys yn eich ffilm. Hefyd, gallwch aros ar gyfer gweithdy cynhyrchu ffilm sy’n addas i sgiliau dechreuwyr – canolradd fydd yn dangos sut i greu ffilmiau trwy ddefnyddio Llechen, iPad a Ffonau Clyfar. Dewch â’ch teclyn gyda chi, neu gellir benthyg un gennym ar y diwrnod.
Os nad ydych yn gallu dod, gallwn roi manylion yr elfennau cyfrinachol i chi dros drwy e-bost.

 

14 – 17th Tach @ Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanfyllin, 9am – 4pm

Arddangosfa Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin

 

Nos Wener 18 Tach @ Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanfyllin, 6pm

Seremoni Wobrwyo Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin

Y Seremoni Wobrwyo swyddogol, pan fydd yr enillwyr yn derbyn gwobrau arian. Hefyd bydd y ffotograff gorau yn y gystadleuaeth ym marn y beirniaid yn derbyn CWPAN COFFA ALUN EVANS. Yn ogystal, bydd cyfle i’r rhai sy’n bresennol ateb y cwestiwn hwn “YDYCH CHI’N CYTUNO GYDA PHENDERFYNIAD Y BEIRNIAID?”.

 

Nos Sadwrn 18 Tach @ TBC

Dangosiad cyntaf a Seremoni Wobrwyo 11 Her Ffilmic

Tocynnau £4 oedolion / £2 plant

Cyfle i weld yr holl ffilmiau yn y gystadleuaeth eleni, ynghyd â rhai perlau o’r blynyddoedd a fu. Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobrau arian.  Ac wedyn bydd cyfle i fwynhau cerddoriaeth eclectig a bar, gyda diodydd alcoholig a dialcohol – bydd gwahoddiad i bawb aros i fwynhau noson gymdeithasol.