The Festival

2015 is our ninth year of Ffilmic – a Film and Photography Festival based in Llanfyllin.

We have teamed up with the Llanfyllin Society – together we capture Llanfyllin and surrounding area through the lens and share images and stories.

Ffilmic aims to encourage engagement in film-making for all ages, and increase access to independent and non-mainstream films, as well as informal film literacy education.

 

Take 9: Film Challenge

Our challenge to create a film within 10 days will be launched on Saturday 24th October 2015, with a day of exciting workshops! Participants will then have until Tuesday 3rd November to complete their films, which will be screened at a premiere beginning at 5pm Saturday 14th November.

Find out more here: http://ffilmic.co.uk/film-challenge-her-ffilm/

 

Llanfyllin Photography Competition

This year’s categories are: Calm, Wild and Decay. Images must be taken within Llanfyllin or its broad surrounding area and photographers are urged to interpret the three themes creatively. Deadline for submissions is Tuesday the 3rd of November.

Find out more here: http://ffilmic.co.uk/photography-competition-cystadleuath-ffotograffiaeth/

Ffilmic has been imagined by Arts Connection and is sponsored by Lake Vyrnwy Hotel and the Llanfyllin Civic Society.

Ffilmic 2015 Programme

 

Saturday 24th Oct @ Llanfyllin Youth & Community Centre, 1 – 4pm

Launch of Take 9: Film Challenge

Can you make a five minute film in ten days? Come along at 1pm to get the secret elements which need to
be in your film. You can also stay for a film making workshop for beginners to intermediate which will equip you with all the skills you need to succeed. Bring your camera, smart phone, tablet or any other device you are looking to use. If you cannot attend, we can give you your secret elements by phone or email too.

 

Friday 13th Nov, 7pm@ The Cain Valley Hotel

Awards for Llanfyllin Photography Competition

Official awards ceremony with cash prizes for winning entries. The CWPAN COFFA ALUN EVANS MEMORIAL CUP will be awarded for what is, in the judges’ opinion, the best photograph in the competition. There will also be a “DO YOU AGREE WITH THE JUDGES PEOPLE’S VOTE”.

 

Friday 13th Nov, 8-10pm @ The Old New Inn Pub

Ffilmic Special Screening – “SAMSARA”

In partnership with Ffilm Llanfyllin
Tickets for film: £5 (adult) / £3 (child)
Filmed over five years in twenty-five countries on five continents, and shot on seventy-millimetre film, Samsara transports us to the varied worlds of sacred grounds, disaster zones, industrial complexes, and natural wonders. SAMSARA is a Sanskrit word that means “the ever turning wheel of life”. Prepare yourself for an unparalleled sensory experience.  SAMSARA reunites director Ron Fricke and producer Mark Magidson, whose award-winning films BARAKA and CHRONOS were acclaimed for combining visual and musical artistry.

The filmmakers approach nonverbal filmmaking with an understanding that it must live up to the standard of great still photography, revealing the essence of a subject, not just its physical presence.  SAMSARA was photographed entirely in 70mm film utilizing both standard frame rates and with a motion control time-lapse camera designed specifically for this project.  This camera system allows perspective shifts to reveal extraordinary views of ordinary scenes.  The images were then transferred through the highest resolution scanning process available to the new 4K digital projection format that allows for mesmerizing images of unprecedented clarity.

 

Saturday 14th Nov, 5pm @ Theatr Llwyn, Llanfyllin High School

Premiere & Awards for Take 9: Film Challenge

Tickets £4 adult / £2 child

Screening of all short films submitted and some gems from the last years. Winning entries will receive cash prizes. Followed by eclectic music and bar with alcoholic and non-alcoholic drinks – we invite you to stay for a social.

Gŵyl Ffilmic

2015 yw nawfed flwyddyn Ffilmic – sef Gŵyl Ffilm a Ffotograffiaeth ardal Llanfyllin.

Rydym yn cydweithio gyda Chystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin – trwy ddefnyddio camerâu rydym yn cadw cofnod o dref Llanfyllin a’r ardal gyfagos ac yn rhannu’r lluniau a’r straeon.

Nod Ffilmic yw annog pobl o bob oed i gymryd rhan mewn gwneud ffilmiau, a chynyddu  mynediad at ffilmiau annibynnol a rhai tu allan i’r brif ffrwd; yn ogystal rydym am gynyddu llythrennedd pobl am fyd ffilm.

 

Cynnig 9: Her Ffilm

Cynhelir lansiad yr her i greu ffilm o fewn 10 diwrnod ar ddydd Sadwrn 24ain Hydref 2015, ynghyd â diwrnod o weithdai cyffrous! Wedyn bydd gan gyfranogwyr hyd at ddydd Mawrth 3yd Tachwedd i orffen eu ffilmiau, fydd yn cael eu dangos mewn noson arbennig sy’n cychwyn am 5pm ddydd Sadwrn 14eg Tachwedd.
Cewch wybod mwy yma: http://ffilmic.co.uk/film-challenge-her-ffilm/

 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin

Y categorïau eleni yw: Tawelwch, Gwyllt a Dirywio. Mae’n rhaid i’r ffotograffau fod o Lanfyllin neu’r ardal gyffredinol a byddem yn annog cystadleuwyr i ddefnyddio eu gallu creadigol i ddehongli’r tair thema. Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw dydd Mawrth 3ydd Tachwedd.

Cewch wybod mwy yma: http://ffilmic.co.uk/photography-competition-cystadleuath-ffotograffiaeth/

Cyswllt Celf sy’n gyfrifol am gynnal Ffilmic, a Gwesty Llyn Efyrnwy a Chymdeithas Ddinesig Llanfyllin sy’n ei noddi.

Ffilmic 2015 Rhaglen

 

Dydd Sadwrn 24ain Hydref, 1 – 4pm @ Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanfyllin

Lansio 9fed Her Ffilmic

Gallu gwneud ffilm pum munud mewn deg diwrnod? Dewch draw am 1pm  i gael yr elfennau cyfrinachol sy’n gorfod cael eu cynnwys yn eich ffilm. Hefyd, bydd croeso i chi aros ar gyfer gweithdy gwneud ffilm sy’n addas i bobl â sgiliau dechreuwyr – canolradd fydd yn rhoi’r holl sgiliau angenrheidiol i chi er mwyn llwyddo.  Dewch â’ch camera, ffôn clyfar, llechen neu unrhyw ddyfais arall rydych yn bwriadu ei ddefnyddio. Os nad ydych yn gallu dod, gallwn roi manylion yr elfennau cyfrinachol i chi dros y ffôn neu drwy e-bost.

 

Nos Wener 13eg Tach 7pm @ Gwesty’r Cain

Seremoni Wobrwyo Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin

Y Seremoni Wobrwyo swyddogol, pan fydd yr enillwyr yn derbyn gwobrau arian. Hefyd bydd y ffotograff gorau yn y gystadleuaeth ym marn y beirniaid yn derbyn CWPAN COFFA ALUN EVANS. Yn ogystal, bydd cyfle i’r rhai sy’n bresennol ateb y cwestiwn hwn “YDYCH CHI’N CYTUNO GYDA PHENDERFYNIAD Y BEIRNIAID?”.

 

Nos Wener 13eg Tach, 8pm @ Yn Nhafarn yr Old New Inn

Cyfle arbennig i wylio – “SAMSARA”

Mewn partneriaeth gyda Ffilm Llanfyllin.
Tocynnau i weld y ffilm: £5 (oedolion) / £3 (plant)
Cafodd y rhaglen ei ffilmio dros gyfnod o bum mlynedd mewn 25 o wledydd ar 5 cyfandir, ar ffilm 70 milimetr; mae Samsara yn rhoi cyfle inni gael blas ar brofiadau amrywiol megis tiroedd cysegredig, safleoedd trychinebau, adeiladau diwydiannol a rhyfeddodau natur. Gair Sansgrit yw SAMSARA sy’n golygu “rhod bywyd”.
Byddwch yn barod i fwynhau profiad synhwyraidd heb ei ail.  Yn SAMSARA mae’r cyfarwyddwr Ron Fricke yn gweithio unwaith eto gyda’r cynhyrchydd Mark Magidson; enillodd eu gweithiau blaenorol BARAKA a CHRONOS nifer o wobrwyon a chanmoliaeth am gyfuno gallu artistig gweledol a cherddorol.

Mae dull o weithio’r tîm yma yn golygu fod y ffilm hon, heb eiriau, yn deall fod yn rhaid i’r ffilm ddangos ffotograffau llonydd uchel eu safon, i ddatgelu hanfod y pwnc, nid ei bresenoldeb corfforol yn unig. Defnyddiwyd ffilm 70mm i greu SAMSARA, gan ddefnyddio fframiau safonol gyda chamera rheoli symudiad â threigl amser a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer y prosiect hwn. Mae’r system camera yn caniatáu datgelu agweddau rhyfeddol ar olygfeydd cyffredin.  Wedyn caiff y lluniau eu trosglwyddo trwy broses sganio sy’n defnyddio’r eglurder fwyaf manwl sydd ar gael i fformat taflunio digidol 4K sy’n arwain at ddelweddau hynod eglur.

 

Nos Sadwrn 14eg Tach, 5pm @ Theatr Llwyn, Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Dangosiad cyntaf a Seremoni Wobrwyo 9fed Her Ffilmic

Tocynnau £4 oedolion / £2 plant

Cyfle i weld yr holl ffilmiau yn y gystadleuaeth eleni, ynghyd â rhai perlau o’r blynyddoedd a fu. Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobrau arian.  Ac wedyn bydd cyfle i fwynhau cerddoriaeth eclectig a bar, gyda diodydd alcoholig a dialcohol – bydd gwahoddiad i bawb aros i fwynhau noson gymdeithasol.