The Festival

2016 is our tenth year of Ffilmic – a Film and Photography Festival based in Llanfyllin.

We have teamed up with the Llanfyllin Society – together we capture Llanfyllin and surrounding area through the lens and share images and stories.

Ffilmic aims to encourage engagement in film-making for all ages, and increase access to independent and nUse The Divi Builderon-mainstream films, as well as informal film literacy education.

 

Take 10: Film Challenge

Our challenge to create a film within 10 days will be launched on Saturday 22nd October 2016, with a day of exciting workshops! Participants will then have until Tuesday 1st November to complete their films, which will be screened at a premiere beginning at 5pm Saturday 19th November.

Find out more here: http://ffilmic.co.uk/film-challenge-her-ffilm/

 

Llanfyllin Photography Competition

This year’s categories are: Old // Water // Close-up . Images must be taken within Llanfyllin or its broad surrounding area and photographers are urged to interpret the three themes creatively. Deadline for submissions is Friday 4th November.

Find out more here: http://ffilmic.co.uk/photography-competition-cystadleuath-ffotograffiaeth/

Ffilmic has been imagined by Arts Connection and is sponsored by D G Mills & SPAR Lanfyllin.

Ffilmic 2016 Programme

 

Saturday 22nd Oct @ Llanfyllin Youth & Community Centre, 1 – 4pm

Launch of Take 10: Film Challenge

Can you make a five minute film in ten days? Come along at 1pm to get the secret elements which need to be in your film. You can also stay for a film making workshop for beginners to intermediate showing you how to make films with Tablets, iPads and Smartphones. Bring your own handheld device or alternatively borrow one from us on the day. If you cannot attend, we can give you your secret elements by phone or email too.

 

Friday 18th Nov, 7pm@ The Cain Valley Hotel

Awards for Llanfyllin Photography Competition

Official awards ceremony with cash prizes for winning entries. The CWPAN COFFA ALUN EVANS MEMORIAL CUP will be awarded for what is, in the judges’ opinion, the best photograph in the competition. There will also be a “DO YOU AGREE WITH THE JUDGES PEOPLE’S VOTE”.

 

Friday 18th Nov, 8 -10pm @ The Old New Inn Pub

Ffilmic Special Screening – “Oscar Nominated Short Films”

In partnership with Ffilm Llanfyllin

Tickets for film: £5 (adult) / £3 (child)

 

Saturday 19th Nov, 5pm @ Theatr Llwyn, Llanfyllin High School

Premiere & Awards for Take 10: Film Challenge

Tickets £4 adult / £2 child

Screening of all short films submitted and some gems from the last years. Winning entries will receive cash prizes. Followed by eclectic music and bar with alcoholic and non-alcoholic drinks – we invite you to stay for a social.

Gŵyl Ffilmic

2016 yw nawfed flwyddyn Ffilmic – sef Gŵyl Ffilm a Ffotograffiaeth ardal Llanfyllin.

Rydym yn cydweithio gyda Chystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin – trwy ddefnyddio camerâu rydym yn cadw cofnod o dref Llanfyllin a’r ardal gyfagos ac yn rhannu’r lluniau a’r straeon.

Nod Ffilmic yw annog pobl o bob oed i gymryd rhan mewn gwneud ffilmiau, a chynyddu  mynediad at ffilmiau annibynnol a rhai tu allan i’r brif ffrwd; yn ogystal rydym am gynyddu llythrennedd pobl am fyd ffilm.

 

Cynnig 10: Her Ffilm

Cynhelir lansiad yr her i greu ffilm o fewn 10 diwrnod ar ddydd Sadwrn 22 Hydref 2016, ynghyd â diwrnod o weithdai cyffrous! Wedyn bydd gan gyfranogwyr hyd at ddydd Mawrth 1 Tachwedd i orffen eu ffilmiau, fydd yn cael eu dangos mewn noson arbennig sy’n cychwyn am 5pm ddydd Sadwrn 19 Tachwedd.
Cewch wybod mwy yma: http://ffilmic.co.uk/film-challenge-her-ffilm/

 

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin

Y categorïau eleni yw: Hen // Dŵr // Llun Agos. Mae’n rhaid i’r ffotograffau fod o Lanfyllin neu’r ardal gyffredinol a byddem yn annog cystadleuwyr i ddefnyddio eu gallu creadigol i ddehongli’r tair thema. Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw dydd Gwener 4 Tachwedd.

Cewch wybod mwy yma: http://ffilmic.co.uk/photography-competition-cystadleuath-ffotograffiaeth/

Cyswllt Celf sy’n gyfrifol am gynnal Ffilmic, a D G Mills & SPAR Lanfyllin.

Ffilmic 2016 Rhaglen

 

Dydd Sadwrn 22 Hydref, 1 – 4pm @ Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanfyllin

Lansio 10 Her Ffilmic

Gallu gwneud ffilm pum munud mewn deg diwrnod? Dewch draw am 1pm  i gael yr elfennau cyfrinachol sy’n gorfod cael eu cynnwys yn eich ffilm. Hefyd, gallwch aros ar gyfer gweithdy cynhyrchu ffilm sy’n addas i sgiliau dechreuwyr – canolradd fydd yn dangos sut i greu ffilmiau trwy ddefnyddio Llechen, iPad a Ffonau Clyfar. Dewch â’ch teclyn gyda chi, neu gellir benthyg un gennym ar y diwrnod.
Os nad ydych yn gallu dod, gallwn roi manylion yr elfennau cyfrinachol i chi dros y ffôn neu drwy e-bost.

 

Nos Wener 18 Tach 7pm @ Gwesty’r Cain

Seremoni Wobrwyo Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Llanfyllin

Y Seremoni Wobrwyo swyddogol, pan fydd yr enillwyr yn derbyn gwobrau arian. Hefyd bydd y ffotograff gorau yn y gystadleuaeth ym marn y beirniaid yn derbyn CWPAN COFFA ALUN EVANS. Yn ogystal, bydd cyfle i’r rhai sy’n bresennol ateb y cwestiwn hwn “YDYCH CHI’N CYTUNO GYDA PHENDERFYNIAD Y BEIRNIAID?”.

 

Nos Wener 18 Tach, 8pm @ Yn Nhafarn yr Old New Inn

Cyfle arbennig i wylio – “Oscar Nominated Short Films”

Mewn partneriaeth gyda Ffilm Llanfyllin.

Tocynnau i weld y ffilm: £5 (oedolion) / £3 (plant)

Nos Sadwrn 19 Tach, 5pm @ Theatr Llwyn, Ysgol Uwchradd Llanfyllin

Dangosiad cyntaf a Seremoni Wobrwyo 10 Her Ffilmic

Tocynnau £4 oedolion / £2 plant

Cyfle i weld yr holl ffilmiau yn y gystadleuaeth eleni, ynghyd â rhai perlau o’r blynyddoedd a fu. Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobrau arian.  Ac wedyn bydd cyfle i fwynhau cerddoriaeth eclectig a bar, gyda diodydd alcoholig a dialcohol – bydd gwahoddiad i bawb aros i fwynhau noson gymdeithasol.