Take 11 Film Challenge

Cynnig 11 Her Ffilm

Sign-up required:

 

Dates: Saturday 28th October – Tuesday 7th November

Our challenge to you is to make a 5 minute film from script to screen in under ten days!

The Ffilmic Take 11 Ten Day Film Challenge is offering all filmmakers in the UK the opportunity to participate.

It will kick off on Saturday 28th October @ the Youth & Community Centre in Llanfyllin.

The Ffilmic Take 11 Challenge is sponsored by SPAR Lanfyllin.

Come along at 1pm to get the secret elements which need to be in your film. You can also stay for a film making workshop 1 – 4pm for beginners to intermediate showing you how to make films with Tablets, iPads and Smartphones. Bring your own handheld device or alternatively borrow one from us on the day.

If you cannot attend, we can give you your secret elements by email too. You have 10 days to script, shoot and edit your film.

All films must be delivered back to the Arts Connection officer at the Youth & Community Centre by:

5pm on Tuesday 7th November

Ffilmic Take 11 is free to enter and open to individuals and groups, each team entering will receive 2 free passes to the screening.

There are two categories for Film entry:

  • 13 and under
  • 14+

N.B. only actors can fall outside of these age limits – if you have a mixed aged crew please determine your category through the average ages of your key crew – director, camera person and editor.

Every film completed within the Ffilmic Take 11 rules will be eligible for judging. This will be based on story, production values and adherence to genre. Selection of films will be screened at on Saturday 18th November Awards will also be given for a range of other categories.

THE JUDGES DECISION WILL BE FINAL

You must submit the following forms with your film on Tuesday 7th Nov:

Dyddiadau’r 11 Her Ffilm: Dydd Sadwrn 28 Hydref  – Dydd Mawrth 7 Tachwedd

Ein her i chi yw creu ffilm 5 munud o sgript i’r sgrîn mewn deg diwrnod.

Mae’r 11 Her Ffilm yn cynnig cyfle i holl gynhyrchwyr ffilm yn y DU i gymryd rhan.

Ffilmic Take 11 Challenge wedi’i noddi’n garedig gan SPAR Lanfyllin.

Fydd yr her yn cychwyn Dydd Sadwrn 28 Hydref, yn Y Ganolfan Ieuenctid a Chymunedol. Dewch draw am 1yp  i gael yr elfennau cyfrinachol sy’n gorfod cael eu cynnwys yn eich ffilm. Hefyd, gallwch aros ar gyfer gweithdy cynhyrchu ffilm sy’n addas i sgiliau dechreuwyr – canolradd fydd yn dangos sut i greu ffilmiau trwy ddefnyddio Llechen, iPad a Ffonau Clyfar. Dewch â’ch teclyn gyda chi, neu gellir benthyg un gennym ar y diwrnod. Os nad ydych yn gallu dod, gallwn roi manylion yr elfennau cyfrinachol i chi dros e-bost.

Mae gennych 10 ddiwrnod i sgriptio, saethiu a golygu eich ffilm.

Mae’n rhaid i bob ffilm gael ei rhoi fewn i’r swyddfa Cyswllt Celf yn y Ganolfan Ieuenctid a Chymunedol erbyn:

5yh ar Dydd Mawrth 7 Tachwedd

Does dim tâl i gystadlu yn Cynnig 11 Ffilmic, ac mae’n agored i unigolion a grwpiau. Bydd pob tîm sy’n cystadlu yn derbyn 2 docyn am ddim i’r sgrinio.

Categorïau Oedran:

  • Hyd at 13 oed
  • 14 a throsodd

D.S. – dim ond actorion sy’n gallu bod tu allan i’r cyfyngiadau oedran hyn – os oes gennych griw o oedran cymysg, dylech ddewis eich categori trwy oedran cyfartaledd eich criw allweddol – cyfarwyddwr, person camera a golygydd.

Bydd pob ffilm sy’n cael ei chwblhau o fewn rheolau Cynnig 11 Ffilmic yn gymwys i’w beirniadu. Seilir y beirniadu ar y stori, gwerthoedd cynhyrchu a glynu at y genre. Bydd ffilmiau buddugol pob categori yn cael eu sgrinio mewn theatr yng ngwyl ffilm Ffilmic, a bydd casgliad o oreuon y gweddill ar gael ar DVD i’w brynu (bydd y timau buddugol yn derbyn copi am ddim).

BYDD PENDERFYNIAD Y BEIRNIAID YN DERFYNOL

Rhaid i chi gyflwyno’r ffurflenni canlynol gyda’ch ffilm ddydd Mawrth 7fed Tachwedd: