Rules – Rhannu

These rules may be amended at any point.

 

1

The entry form must be completed and returned by Saturday 22nd October, 1pm.

 

2

The Ffilmic Challenge will occur between Satruday 22nd October – Tuesday 1st November.

 

3

At least one persons contact details must be supplied for each team.

 

4

All cast and crew must be volunteers.

 

5

All footage must be shot within the given time period of the project. No stock footage or footage shot or created at another time may be used. Animation and special effects are permitted, but must be created during the challenge period.

 

6

Films should be between 1 – 5 minutes long.

 

7

Credits should be a maximum of 1 minute in addition to the 5 minute maximum run time (e.g. 5 minute run time plus 1 minute credits for a total run time of 6 minutes) any film over 6 minutes will not eligible.

 

8

Your movie must be delivered no later than 5pm on Tuesday 1st November in one of the following formats: mov // avi //  mp4

 

9

If you are posting an entry then it must be postmarked no later than Wednesday 2nd November

 

10

Material must be deemed appropriate for viewing by under 18’s. Films will be disqualified if they contain images of graphic sex, nudity, gratuitous violence or foul language.

 

11

Each member of your Team must sign a release form on return of the film acknowledging you hold all licensing and copyright permission for the material used in your film. Failure to sign this form will mean your film cannot be screened. Actors in the film must sign a release form. Teams are encouraged to work with a local composer or musician/s to write and record for the film. It is permissible for a participating group to use pre-recorded music (e.g. royalty free, a friend’s band’s music) but they must sign a release form. Teams must submit the following documents with their completed film:

  • A copy of the completed film
  • Film Entry Form
  • Release Forms (Team, Cast, Music, Location)

12

Submitting a film grants Ffilmic Take 10 complete non-exclusive rights to the finished Film for screening in film festivals, for promotional use, and exhibition on the web. This in no way infringes your rights to screen or distribute the film in any way you deem fit.

Gellir diwygio’r rheolau hyn ar unrhyw adeg.

 

1

Mae’n rhaid cwblhau a dychwelyd y ffurflen gais erbyn 1yp dydd Sadwrn, Hydref 22.

 

2

Cynhelir Her Ffilmic rhwng  dydd Sadwrn 22 Hydref a dydd Mawrth  Tachwedd y 1.

 

3

Mae’n rhaid rhoi manylion cyswllt o leiaf un aelod o’r tîm.

 

4

Mae’n rhaid i holl aelodau’r cast a’r criw fod yn wirfoddolwyr.

 

5

Mae’n rhaid recordio’r holl ffilm o fewn cyfnod deg diwrnod y prosiect. Ni chaniateir defnyddio unrhyw recordiad a wnaethpwyd ar unrhyw adeg arall. Caniateir animeiddio ac effeithiau arbennig, ond mae’n rhaid iddynt gael eu creu o fewn y deg diwrnod.

 

6

Dylai ffilmiau barhau am rwng 1 a 5 munud.

 

7

Ni ddylai’r glodrestr barhau am fwy na 1 munud ar ben y 5 munud a ganiateir i’r ffilm (e.e. 5 munud o amser rhedeg, a 1 munud ar gyfer clodrestr = cyfanswm amser rhedeg o 6 munud). Ni fydd unrhyw ffilm dros 6 munud o hyd yn gymwys.

 

8

Mae’n rhaid cyflwyno eich ffilm heb fod yn hwyrach na 5yh ar dydd Mawrth Tachwedd y 1 mewn un o’r fformatau canlynol: ‘mini dv’ neu ‘QuickTime’, ‘avi’.

 

9

Os ydych yn postio ffilm atom, yna mae’n rhaid i’r dyddiad ar yr amlen fod dim hwyrach na dydd Mercher Tachwedd y 2.

 

10

Mae’n rhaid i gynnwys y ffilm fod yn addas i’w wylio gan bobl ifanc dan 18 oed. Bydd ffilmiau’n cael eu diarddel os maent yn cynnwys rhyw raffig, noethni, trais direswm, neu iaith anweddus.

 

11

Mae’n rhaid i bob aelod o’r tîm lofnodi ffurflen rhyddhau ar ôl dychwelyd y ffilm yn cydnabod mai chi sydd biau pob caniatâd trwyddedu a hawlfraint ar y deunydd yn eich ffilm. Bydd methu â llofnodi’r ffurflen hon yn golygu na fydd yn bosibl sgrinio’ch ffilm. Mae’n rhaid i actorion yn y ffilm lofnodi ffurflen rhyddhau. Anogir timau i weithio gyda chyfansoddwr neu gerddorion lleol i ysgrifennu a recordio ar gyfer y ffilm. Caniateir i grwp sy’n cymryd rhan ddefnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ymlaen llaw (e.e. yn rhydd rhag breindal, cerddoriaeth band ffrind) ond mae’n rhaid iddynt lofnodi ffurflen rhyddhad. Mae’n rhaid i dimau anfon y dogfennau canlynol gyda’r ffilm orffenedig:

  • Copi o’r ffilm orffenedig
  • Ffurflen Gais i’r Ffilm
  • Ffurflenni rhyddhau (i’r Tîm, y Cast, Cerddoriaeth, Lleoliad)

 

12

Trwy gystadlu gyda ffilm, rydych yn rhoi pob hawl i Gynnig 10 Ffilmic i’r ffilm orffenedig i’w dangos mewn gwyliau ffilm, ar gyfer pwrpasau hyrwyddo, ac i’w harddangos ar y we. Nid yw hyn yn amharu mewn unrhyw ffordd ar eich hawl i sgrinio neu ddosbarthu’r ffilm mewn unrhyw ffordd rydych yn meddwl sy’n addas.