Rules – Rhannu

These rules may be amended at any point.

1

You must register before Saturday 28th October

2

The Ffilmic Challenge will occur between Saturday 28th October – Tuesday 7th November

3

At least one persons contact details must be supplied for each team

4

All cast and crew must be volunteers

5

All footage must be shot within the given time period of the project. No stock footage or footage shot or created at another time may be used. Animation and special effects are permitted, but must be created during the challenge period

6

Films should be between 1 – 5 minutes long

7

Credits should be a maximum of 1 minute in addition to the 5 minute maximum run time (e.g. 5 minute run time plus 1 minute credits for a total run time of 6 minutes) any film over 6 minutes will not eligible

8

Your movie must be delivered no later than 5pm on Tuesday 7th November in one of the following formats: mov // avi // mp4

9

If you are posting an entry then it must be postmarked no later than Wednesday 8th November

10

Material must be deemed appropriate for viewing by under 18’s. Films will be disqualified if they contain images of graphic sex, nudity, gratuitous violence or foul language

11

Each member of your Team must sign a release form on return of the film acknowledging you hold all licensing and copyright permission for the material used in your film. Failure to sign this form will mean your film cannot be screened. Actors in the film must sign a release form. Teams are encouraged to work with a local composer or musician/s to write and record for the film. It is permissible for a participating group to use pre-recorded music (e.g. royalty free, a friend’s band’s music) but they must sign a release form. Teams must submit the following documents with their completed film:
A copy of the completed film
Film Entry Form
Release Forms (Team, Cast, Music, Location)

12

Submitting a film grants Arts Connection complete non-exclusive rights to the finished Film for screening in film festivals, for promotional use, and exhibition on the web. This in no way infringes your rights to screen or distribute the film in any way you deem fit

Gellir diwygio’r rheolau hyn ar unrhyw adeg.

1

Rhaid i chi gofrestru cyn dydd Sadwrn 28 Hydref

2

Bydd yr Her Ffilmic yn digwydd rhwng dydd Sadwrn 28 Hydref – Dydd Mawrth 7 Tachwedd

3

Rhaid darparu o leiaf un manylion cyswllt person ar gyfer pob tîm

4

Mae’n rhaid i bob cast a chriw fod yn wirfoddolwyr

5

Rhaid saethu pob llun o fewn cyfnod amser penodol y prosiect. Ni ellir defnyddio lluniau stoc na lluniwyd neu a grëwyd ar adeg arall. Caniateir animeiddio ac effeithiau arbennig, ond rhaid eu creu yn ystod cyfnod yr her

6

Dylai ffilmiau fod rhwng 1 a 5 munud o hyd

7

Dylai’r credydau fod yn uchafswm o 1 funud yn ychwanegol at yr amser redeg uchafswm o 5 munud (e.e. amser redeg 5 munud a chredydau 1 munud am gyfnod llawn o 6 munud) ni fydd unrhyw ffilm dros 6 munud yn gymwys

8

Mae’n rhaid i’ch ffilm gael ei chyflwyno heb fod yn hwyrach na 5pm ddydd Mawrth 7 Tachwedd yn un o’r fformatau canlynol: mov // avi // mp4

9

Os ydych chi’n postio cofnod yna mae’n rhaid ei farcio heb fod yn hwyrach na dydd Mercher 8fed Tachwedd

10

Rhaid ystyried y deunydd yn briodol i’w weld o dan 18 oed. Bydd ffilmiau yn cael eu gwahardd os ydynt yn cynnwys delweddau o ryw graffig, cludiant, trais am ddim neu iaith foul

11

Rhaid i bob aelod o’ch Tîm lofnodi ffurflen ryddhau ar ôl dychwelyd y ffilm yn cydnabod eich bod yn dal yr holl ganiatâd trwyddedu a hawlfraint ar gyfer y deunydd a ddefnyddir yn eich ffilm. Bydd methu â llofnodi’r ffurflen hon yn golygu na ellir sgrinio’ch ffilm. Rhaid i actorion yn y ffilm lofnodi ffurflen rhyddhau. Anogir timau i weithio gyda chyfansoddwr lleol neu gerddor / s i ysgrifennu a chofnodi ar gyfer y ffilm. Caniateir i grŵp sy’n cymryd rhan ddefnyddio cerddoriaeth a recordiwyd ymlaen llaw (ee breindal, am ddim, cerddoriaeth band ffrindiau) ond rhaid iddynt lofnodi ffurflen ryddhau. Rhaid i dimau gyflwyno’r dogfennau canlynol gyda’u ffilm wedi’i chwblhau:

  • Copi o’r ffilm wedi’i chwblhau
  • Ffurflen Mynediad Ffilm
  • Ffurflenni Rhyddhau (Tîm, Cast, Cerddoriaeth, Lleoliad)

12

Cyflwyno grantiau ffilm Mae Cyswllt Celfyddydau yn cwblhau hawliau anhygoel i’r Ffilm gorffenedig i’w sgrinio mewn gwyliau ffilm, ar gyfer defnydd hyrwyddo, ac arddangosfa ar y we. Nid yw hyn yn torri eich hawliau mewn unrhyw ffordd i sgrinio neu ddosbarthu’r ffilm mewn unrhyw ffordd y credwch yn addas