Terms & Conditions – Telerau ac Amodau

This is an agreement between the Project Participant of Arts Connection. The Project Participant hereby agrees on behalf of him / herself and Team to take part in the Ffilmic Take 11 Film Challenge (hereafter called FT11).

 

1

Project Participant has read and agrees on behalf of their team to abide by the rules of the project. It is understood that Arts Connection reserves the right to disqualify from screening and remove from consideration any films that do not adhere to these rules.

 

2

Project Participant hereby understands that he / she is responsible for all crew, cast, equipment, sets, locations and other items necessary to partake in FT11 and all costs, expenses, damages and claims related to FT11.

 

3

Project Participant hereby affirms that he / she will secure all rights (including without limitation copyrights) in and to all materials included in the Film, including without limitation any and all images, photographs, performances, appearance(s) by any person(s) and sounds, including the music. The Project Participant will obtain a signed Release from all persons appearing in the Film and for all those in the Team. Project Participant represents and warrants that he / she

(a) is free to enter into this agreement,

(b) that, except with regard to Arts Connection’s rights stated within, Project Participant is the sole copyright holder in and to the Film and

(c) the Film does not to the best of the Project Participants knowledge violate the copyright of any person or entity, or defame or infringe upon any rights of any kind of and including the right of privacy, or any person or entity.

 

4

Project Participant herby agrees to indemnify, defend and hold harmless Arts Connection, its owners, directors, employees from any and all claims, costs, damages, expenses ad liabilities including without limitation attorneys fees arising from the creation, production, use, exhibition, promotion, marketing, merchandising or other exploitation of the Film by Project Participant, Team and/or any member thereof, the Indemnified Parties and / or any of them (including without limitation claims for negligence and other torts, unauthorised use of likeness, invasion of right of privacy, publicity or personality or defamation, fraud, infringement of copyright and trademark, and breach of contract) and for an breach by Project Participant of any representation, warranty or obligation of Project Participant hereunder.

 

5

Project Participant / Team and Arts Connection will jointly own, as coauthors, the copyright in and to the Film, and hereby agree the following divisions of rights: from the final day of the Project.

a. Project Participant / Team shall have the non-exclusive rights to enter the Film into film festivals; to screen the Film at local film events, to stream the Film or any portion thereof on Project Participants personal website for internet viewing; to distribute the film for via DVD.

b. Arts Connection shall have the non-exclusive rights: to screen, show, exhibit, telecast, broadcast, advertise, market, exploit, and disseminate the Film and / or any portion thereof throughout the universe in perpetuity, via any medium and in any manner whether now known or hereafter invented, including but not limited to theatrical, television (including without limitation all forms of broadcast, cable, and digital television), DVD, Internet distribution and any means of digital download. In no manner limiting the foregoing, Arts Connection shall have the right to use the Film in any portion thereof to advertise, promote and publicise Arts Connection in any manner and via any medium at Arts Connections sole discretion.

 

6

Project Participant hereby acknowledges that participation in the Arts Connection FT11 is without remuneration or monetary compensation whatsoever. The consideration for participation in the project is the screening of Project Participants completed Film at the conclusion of the project; and the possibility, although not an obligation by FT11, for future screenings and distribution; and the opportunity for publicity or exposure for being a participant.

 

7

Project Participant acknowledges and agrees that they are not an employee or agent of Arts Connection for any purpose, including all tax obligations, but that the parties are contractors independent of one another.

 

8

Whilst every care will be taken with all material submitted, Arts Connection cannot accept responsibility for loss or damage. The Project Participant understands that they are to keep the master material and enter only a copy which will be non-returnable.

 

9

FT11 accepts films in any language, although those in any other language than English must be subtitled in English, to ensure fairness in judging and also allow the film to be submitted either by Arts Connection or the Project Participant to further film festivals or distribution.

 

10

The selection of the judging panel is entirely at the discretion of Arts Connection. The decision and discretion of the judges will be final and no correspondence will be entered into regarding the decision.

Mae hwn yn gytundeb rhwng Cyfranogwr y Prosiect a Cyswllt Celf. Trwy hyn, mae Cyfranogwr y Prosiect yn cytuno ar ei r(h)an ef/hi a’r. Tîm i gymryd rhan yn Her Ffilm Deg Diwrnod Cynnig 11 Ffilmic (a elwir o hyn allan yn FT11)

 

1

Mae Cyfranogwr y Prosiect wedi darllen ac yn cytuno ar ran y tîm i lynu at reolau’r prosiect. Deellir fod Cyswllt Celf yn cadw’r hawl i ddiarddel rhag eu sgrinio a diystyru unrhyw ffilmiau nad ydynt yn glynu at y rheolau hyn.

 

2

Mae Cyfranogwr y Prosiect yn deall trwy hyn mai ef/hi sy’n gyfrifol am y criw, cast, offer, setiau, lleoliadau a’r eitemau eraill sy’n angenrheidiol i gymryd rhan yn FT11 a holl gostau, treuliau, iawndal a hawliau’n ymwneud â FT11.

 

3

Mae Cyfranogwr y Prosiect trwy hyn yn cadarnhau y bydd ef/hi yn sicrhau pob hawl (gan gynnwys hawlfraint heb gyfyngiadau) mewn perthynas â phob deunydd sy’n rhan o’r Ffilm, gan gynnwys heb gyfyngiadau unrhyw un a phob delwedd, ffotograff, perfformiad, ymddangosiad(au) gan unrhyw berson(au) a sain, gan gynnwys y gerddoriaeth. Bydd Cyfranogwr y Prosiect yn cael ffurflen Rhyddhau wedi’i llofnodi gan bawb sy’n ymddangos yn y Ffilm, ac i bawb sy’n rhan o’r Tîm. Mae Cyfranogwr y Prosiect yn cynrychioli ac yn gwarantu ei fod ef/hi

(a) yn rhydd i wneud y cytundeb hwn,

(b) mai Cyfranogwr y Prosiect yw unig ddeiliad hawlfraint mewn perthynas â’r Ffilm, ar wahân i hawliau Cyswllt Celf a nodwyd eisoes, a

(c) nad yw’r Ffilm, hyd y mae Cyfranogwr y Prosiect yn ymwybodol, yn torri hawlfraint unrhyw berson neu endid, nac yn difenwi nac yn torri unrhyw hawliau o unrhyw fath, ac yn cynnwys hawl i breifatrwydd unrhyw berson neu endid.

 

4

Mae Cyfranogwr y Prosiect trwy hyn yn cytuno i ddigolledu, amddiffyn a pheidio dal Cyswllt Celf, ei berchnogion, cyfarwyddwyr, gweithwyr yn gyfrifol mewn perthynas ag unrhyw a phob hawl, cost, iawndal, treuliau, ac atebolrwydd gan gynnwys heb gyfyngiadau, ffioedd twrnai sy’n codi o greu, cynhyrchu, defnyddio, arddangos, hyrwyddo, marchnata, gwerthu neu unrhyw ymelwa o’r Ffilm gan Gyfranogwr y Prosiect, y Tîm a/neu unrhyw aelod o’r Tîm, y Partïon a Ddigolledwyd a/neu unrhyw un ohonynt (gan gynnwys heb gyfyngiadau, hawliau mewn perthynas ag esgeulustra a chamweddau eraill, defnydd o debygrwydd heb awdurdod, trais ar hawl preifatrwydd, cyhoeddusrwydd neu bersonoliaeth, neu ddifenwad, twyll, torri ar hawlfraint a nod masnach, a thorri contract) a thorri unrhyw gynrychiolaeth, gwarant neu rwymedigaeth gan Gyfranogwr y Prosiect trwy hyn.

 

5

Bydd Cyfranogwr y Prosiect/y Tîm a Chyswllt Celf yn berchen ar y cyd, fel cyd-awduron, hawlfraint mewn perthynas â’r Ffilm, ac maent yn cytuno trwy hyn ar rannu’r hawliau fel a ganlyn: o ddiwrnod olaf y Prosiect. a. Cyfranogwr y Prosiect / Y Tîm fydd â’r hawliau agored i gystadlu gyda’r Ffilm mewn gwyliau ffilm, i sgrinio’r Ffilm mewn digwyddiadau ffilm lleol, i ffrydio’r Ffilm neu ran ohoni ar wefan personol Cyfranogwyr y Prosiect i’w gwylio ar y rhyngrwyd; i ddosbarthu’r ffilm trwy DVD. b. Bydd gan Gyswllt Celf yr hawliau agored i: sgrinio, dangos, arddangos, teleddarlledu, darlledu, hysbysebu, marchnata, ymwela a lledaenu’r Ffilm a / neu unrhyw ran ohoni trwy’r byd dros byth, mewn unrhyw gyfrwng, ac mewn unrhyw fodd boed yn hysbys yn awr neu yn cael ei ddyfeisio yn y dyfodol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r theatr, teledu (gan gynnwys heb gyfyngiadau pob math o deledu cabl a digidol), DVD, trwy’r Rhyngrwyd ac unrhyw ddull digidol o lawrlwytho. Bydd gan Gyswllt Celf, heb gyfyngu ar yr isod, yr hawl i ddefnyddio’r Ffilm neu unrhyw ran ohoni i hysbysebu, hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i Gyswllt Celf mewn unrhyw ddull a thrwy unrhyw gyfrwng fel y gwêl Cyswllt Celf yn ddoeth.

 

6

Mae Cyfranogwr y Prosiect trwy hyn yn cydnabod nad oes unrhyw dâl nag iawndal ariannol yn gysylltiedig â chymryd rhan yn FT11 Cyswllt Celf. Y budd o gymryd rhan yw cael sgrinio Ffilmiau gorffenedig cyfranogwyr y Prosiect ar ddiwedd y prosiect; a’r posibilrwydd, er nad yw’n rhwymedigaeth ar ran FT11, i ddangos a dosbarthu’r ffilm yn y dyfodol; a chyfle ar gyfer cyhoeddusrwydd neu ymddangosiadau o ganlyniad i gymryd rhan.

 

7

Mae Cyfranogwr y Prosiect yn cydnabod ac yn cytuno nad yw’n weithiwr i nag yn asiant i Gyswllt Celf ar gyfer unrhyw bwrpas, gan gynnwys goblygiadau treth, ond yn hytrach fod y partïon yn gontractwyr yn annibynnol o’i gilydd.

 

8

Er y bydd Cyswllt Celf yn cymryd pob gofal posibl gyda phob ffilm sy’n cael ei hanfon atynt, nid yw’n gallu cymryd cyfrifoldeb am golled neu ddifrod. Mae Cyfranogwr y Prosiect yn deall y dylai’r Tîm gadw’r copi meistr, a chystadlu gyda chopi nad yw’n bosibl ei ddychwelyd.

 

9

Mae FT11 yn derbyn ffilmiau mewn unrhyw iaith, er dylai ffilmiau mewn iaith ar wahân i Saesneg fod ag isdeitlau yn Saesneg, er mwyn i feirniaid gallu gwneud eu gwaith yn deg a hefyd i ganiatáu i’r ffilm gael ei hanfon, naill ai gan Gyswllt Celf neu gan Gyfranogwr y Prosiect, i wyliau ffilm eraill neu i’w dosbarthu.

 

10

Cyswllt Celf yn unig sy’n gyfrifol am ddewis aelodau’r panel beirniadu. Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol fel y gwelant yn ddoeth, a ni fydd yn bosibl gohebu mewn perthynas â’r penderfyniad.